Regulamin Karty lojalnościowej GRENE ZDUNY

" URODZINOWY KUPON RABATOWY"


Postanowienia ogólne


1. Organizatorem programu lojalnościowego Karta Lojalnościowa jest „AGROFARM” Kołaczyńscy Sp.J., ul. Małszyce 9, 99-400 Łowicz, NIP:8341498488, w ramach własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Organizatora.
2. Program skierowany jest do klientów Sklep rolniczo-techniczny GRENE ZDUNY i ma na celu nagrodzenie ich lojalności oraz codziennych zakupów, poprzez umożliwienie gromadzenia i wykorzystania stempli, z wykorzystaniem imiennej Karty lojalnościowej Klienta.
3. Niniejszy regulamin programu lojalnościowego zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady wydawania i wykorzystywania Kart lojalnościowych .
4. Na każdej karcie będą gromadzone stemple, a zebranie całego kompletu będzie skutkowało otrzymaniem Rabatu.
5. Identyfikacja klienta i możliwość gromadzenia punktów na karcie następuje w chwili wydania imiennej Karty przez pracownika GRENE ZDUNY dedykowanej dla wymienionego na Karcie Klienta.
6. Uprawniony do korzystania z Karty lojalnościowej jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
7. Termin trwania akcji: 15.03.2022r. – 30.04.2022r.
8. Termin ostateczny realizacji Rabatu zdobytego na podstawie Karty to 31.05.2022r. włącznie.


• Wydanie karty stałego klienta


1. Aby otrzymać Kartę lojalnościową Klient musi złożyć u pracownika GRENE ZDUNY podpisaną deklarację o ochronie danych osobowych.
2. Wypełnioną deklaracje Klient oddaje pracownikowi GRENE ZDUNY i w zamian otrzymuje bezpłatnie imienną Kartę lojalnościową.


• Gromadzenie i wydawanie stempli


1. Karta lojalnościowa umożliwia uzyskanie i gromadzenie stempli przyznanych w przypadku jednorazowego zakupu towaru za kwotę w wysokości co najmniej 100 PLN. Posiadacz karty lojalnościowej otrzymuje 1 stempel za każde wydane 100 zł.

Wg wzoru:
Klient Kupując towary za 100PLN otrzymuje 1 stempel
Kupując towary za 200PLN otrzymuje 2 stemple
Kupując towary za 300PLN otrzymuje 3 stemple

Itd ...

2. Kartę lojalnościową Klient powinien okazać pracownikowi kasy przy
każdorazowym zamknięciu zakupu. Powyższa identyfikacja pozwoli każdorazowo na gromadzenie stempli na karcie.
3. Stemple (12 sztuk) zgromadzone na karcie uprawniają do jednorazowego Rabatu w wysokości 100zł na zakupy w sklepie GRENE ZDUNY.
4. Podczas odbioru jednorazowego Rabatu klient musi oddać przy kasie imienną Kartę pracownikowi GRENE ZDUNY.
5. Po uprawnionym odbiorze jednorazowego Rabatu Karta ulega nieważności.
6. Klient chcąc odebrać Rabat informuje kasjera iż chce wykorzystać zgromadzone stemple.
7. W transakcji Rabatowej może uczestniczyć tylko jedna karta.
8. Posługiwanie się kartą przez inne osoby niż te, na których zarejestrowana jest karta stanowi złamanie zasad niniejszego regulaminu i upoważnia organizatora do anulowania transakcji, aż do zlikwidowania Karty włącznie.
9. Jeżeli klient po zakończonej transakcji nie okaże Karty lojalnościowej, nie będzie możliwości dodania stempli w późniejszym terminie.
10. Nie jest możliwe łączenie Kart ani przebijania stempli z jednej karty na inne.
11. Przed zakończeniem transakcji Klient powinien poinformować pracownika kasy, czy chce skorzystać ze stempli na swojej Karcie lojalnościowej Klienta w celu odbioru Rabatu.
12. Klient posiadający Kartę lojalnościową Klienta nie może dysponować zgromadzonymi stemplami w inny sposób niż zostało to opisane w powyższym regulaminie.
13. Zgromadzone na karcie stemple nie podlegają wymianie na gotówkę.
14. Pod pojęciem towarów rozumie się wszystkie artykuły sprzedawane w sklepie z wyłączeniem folii, siatek, paszy i oleji (które są wyłączone z akcji lojalnościowej i ich zakup nie jest premiowany stemplami.


• Postanowienia różne


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dokonania transakcji przez osoby nieupoważnione dysponujące Kartami lojalnościowymi m.in. na skutek kradzieży czy zgubienia karty.
2. W przypadku gdy Klient zwraca towar, za który otrzymał punkty na Kartę lojalnościową Klient otrzymuje zwrot wartości towaru pomniejszony o wartość Rabatu.
4. W przypadku wykorzystania Karty i Programu Lojalnościowego niezgodnie z jego celami i postanowieniami, Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty lojalnościowej.


• Postanowienia końcowe


Dane osobowe Klienta posiadających Kartę Programu Lojalnościowego GRENE ZDUNY zostaną umieszczone w bazie danych, której administratorem jest „AGROFARM” Kołaczyńscy Sp.J. i będą wykorzystywane w celach związanych z
prawidłowym wykonaniem przyjętych przez organizatora obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
Podanie powyższych danych jest dla klienta dobrowolne. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U.z 2002r. Nr 101,poz.926) dane te będą udostępnione po złożeniu pisemnego wniosku pod adresem „AGROFARM” Kołaczyńscy Sp.J., ul. Małszyce 9, 99-400 Łowicz.
Zmiana niniejszego regulaminu następuje w formie pisemnej i jest dostępna w „AGROFARM” Kołaczyńscy Sp.J., ul. Małszyce 9, 99-400 Łowicz.

Słowniczek:

Organizator – „AGROFARM” Kołaczyńscy Sp.J. z siedzibą ul. Małszyce 9, 99-400 ŁOWICZ, NIP:8341498488, zwany także Administratorem danych osobowych.

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Karta – imienna (wystawiona na konkretnego klienta), karta lojalnościowa wydawana przez kasjera GRENE ZDUNY uprawnionemu Klientowi.

Stempel – pieczątka sygnowana logo GRENE ZDUNY, potwierdzająca dokonanie przez klienta transakcji w kasie za minimalną kwotę 100PLN.

Rabat – należny, jednorazowy profit dla Klienta (w kwocie 100PLN), przyznawany za uzbieranie
12 stempli na Karcie lojalnościowej, na jednorazowe zakupy w sklepie GRENE ZDUNY.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Kart Stałego Klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „AGROFARM” Kołaczyńscy Sp.J. z siedzibą W Łowiczu, ul. Małszyce 9, 99-400 ŁOWICZ, NIP:8341498488, kontakt e – mailowy pod adresem: agrofarm@op.pl
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) Korzystania przez Państwa z Kart Stałego Klienta, w tym zamieszczenia Państwa danych jak imię i nazwisko oraz numer telefonu w bazie osób korzystających z Kart Stałego Klienta, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków w oparciu
o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
c) zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmioty z którymi Administrator zawarł umowy o współadministrowanie danymi osobowymi oraz inne podmioty, którym dane mogą być udostępnione przez Administratora na podstawie obowiązującego prawa.
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. 2 lit. a będą przechowywane przez okres korzystania z Kart Stałego Klienta, do czasu złożenia pisemnego braku zgody do przetwarzania danych osobowych przez „AGROFARM” Kołaczyńscy Sp.J. z siedzibą ul. Małszyce 9, 99-400 ŁOWICZ, NIP:8341498488 zgodnie z polityką RODO.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. 2 lit. b i c będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa w tym m.in. prawa podatkowego, rachunkowości, kodeksu cywilnego, obowiązków archiwizacyjnych lub w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania w danej sprawie.
7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.
8. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w przypadku kiedy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody tj. pkt. 2 lit. a. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres mailowy agrofarm@op.pl, lub złożeniu pisma rezygnacyjnego w sklepie GRENE ZDUNY. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Przetwarzanie Państwa danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Zgadzając się na otrzymanie Karty lojalnościowej, Klient akceptuje treść regulaminu oraz wyraża zgodę na politykę RODO firmy.

.